Közérdekű adatok


1.1. A Kecskeméti Katona József Múzeum elérhetőségei
Kecskeméti Katona József Múzeum
Cím: 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1.
Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Pf.: 6.
Telefon/fax: (06-76) 481-122, (06-76) 481-350
E-mail: kecskem1@t-online.hu
Weblap: muzeum.kecskemet.hu
Facebook: www.facebook.com/kecskemetimuzeum


1.2. Szervezeti felépítés
A Múzeum szervezeti felépítése


(A szervezeti egységek feladatai megtekinthetők az aktuális SZMSZ-ben.)
1.3. A Múzeum vezetői és az egyes szervezeti egységek vezetői
Dr. Rosta Szabolcs múzeumigazgató
Telefon/fax: (06-76) 481-122, (06-76) 481-350
E-mail: rosta@kkjm.hu
Dr. Végh Katalin igazgatóhelyettes
Telefon/fax: (06-76) 481-122, (06-76) 481-350
Mobil: (+36-30) 630-0574
E-mail: vegh.katalin@kkjm.hu
Wilhelm Gábor régészeti koordinátor (Régészeti Projektcsoport)
Mobil: (+36-30) 414-6537
E-mail: wilhelm@kkjm.hu
Somogyvári Ágnes régész, főmuzeológus (Gyűjteményi Osztály; Régészeti Gyűjtemény)
Telefon/fax: (06-76) 481-122, (06-76) 481-350
E-mail: somogyvaria@kkjm.hu
Kalmár Ágnes művészettörténész, főmuzeológus (Közművelődési, múzeumpedagógiai, közönségkapcsolati Osztály; Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely; Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye)
Telefon/fax: (06-76) 481-469
E-mail: kalmar.agnes@szorakatenusz.hu
ifj. Gyergyádesz László művészettörténész-főmuzeológus (Képzőművészeti Gyűjtemény)
Telefon/fax: (06-76) 480-776
E-mail: gyergyadesz@gmail.com
Hajagos Csaba történész, muzeológus (Történeti–Néprajzi Gyűjtemény, Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény)
Telefon/fax: (06-76) 481-122, (06-76) 481-350
E-mail: hajagos.csaba@kkjm.hu
Szabóné Bognár Anikó történész–néprajzkutató, főmuzeológus („Cifrapalota” Kiállítóhely)
Telefon/fax: (06-76) 480-776
E-mail: aniko.bognar@gmail.com
1.4. Ügyfélkapcsolat
Török Zoltánné titkárnő
Telefon/fax: (06-76) 481-122, (06-76) 481-350
E-mail: kecskem1@t-online.hu, titkarsag@kkjm.hu
Ügyfélfogadási rend: hétfő–csütörtök: 8–16 óra, péntek: 8–14 óra
1.5. A Múzeum további szervei
Kecskeméti Katona József Múzeum „Cifrapalota” Kiállítóhelye
Cím: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 1.
Telefon/fax: (06-76) 480-776
E-mail: cifrapalota.kecskemet@gmail.com
Weblap: muzeum.kecskemet.hu/cifrapalota
Facebook: www.facebook.com/cifrapalota
Kecskeméti Katona József Múzeum Szórakaténusz Játékmúzeuma és Műhelye
Cím: 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11.
Telefon/fax: (06-76) 481-469
E-mail: muzeumesmuhely@szorakatenusz.hu
Honlap: www.szorakatenusz.hu
Weblap: muzeum.kecskemet.hu/szoraka
Facebook: www.facebook.com/szoraka
Kecskeméti Katona József Múzeum Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye
Cím: 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11.
Telefon: (06-76) 324-767
E-mail: kecskem1@t-online.hu
Weblap: muzeum.kecskemet.hu/naiv
Kecskeméti Katona József Múzeum Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjteménye
Cím: 6000 Kecskemét, Kölcsey utca 3.
Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Pf.: 6.
Telefon: (06-76) 329-964
E-mail: meszarosagnes1@gmail.com
Weblap: muzeum.kecskemet.hu/orvos
Facebook: www.facebook.com/pages/KKJM-Orvos-és-Gyógyszerészettörténeti-Gyűjteménye
1.6. A Múzeum gazdálkodó szervezete
Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet
Cím: 6000 Kecskemét, Budai utca 2/A.
Gazdasági hivatal vezetője: Lukács Anita gazdasági vezető
Telefon: (06-76) 503-210, (06-76) 503-220
Fax: (06-76) 503-211
E-mail: gazdvez@kecskemetipiacig.hu
1.7. A Múzeum alapítványa
A Kecskeméti Katona József Múzeumnak nincs alapítványa.
1.8. A Múzeum költségvetési szerve
A Kecskeméti Katona József Múzeumnak nincs költségvetési szerve.
1.9. A Múzeum lapja
A Múzeum Múzeumőr címmel publikált lapja 2011-ben megszűnt.
A nyomtatásban megjelent teljes kilenc évfolyam (25 szám) a weblap Kiadványok menüpontja alatt elérhető.
1.10. A Múzeum felügyeleti szerve
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Intézményvezető neve: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Cím / levelezési cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Központi telefon: (06-76) 513-513
Központi fax: (06-76) 513-538
Weblap: www.kecskemet.hu
Központi e-mail-cím: cityhall@kecskemet.hu
2.1. A Múzeumra vonatkozó jogszabályok, szervezetszabályozó eszközök
A Múzeum működésének jogszabályi háttere

 1. Magyarország Alaptörvénye

 2. Törvények
  1. 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről;
  2. 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről;
  3. 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről;
  4. 2001. évi XXVIII. törvény a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről;
  5. 2001. évi LXXX. törvény a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról;
  6. 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról;
  7. 2006. évi XXIX. törvény a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről és a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról;
  8. 2012. évi XCV. törvény a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről;
  9. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről;
  10. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről;
  11. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról;
  12. 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól;
  13. 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról;
  14. 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről;
  15. 2000. évi C. törvény a számvitelről;
  16. 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről;
  17. 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról;
  18. 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról;
  19. 2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről;
  20. 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról.

 3. Kormányrendeletek és határozatok
  1. 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről;
  2. 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról;
  3. 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről;
  4. 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére;
  5. 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról;
  6. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
  7. 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről;
  8. 1311/2012. (VIII. 23.) Kormány határozat a megyei múzeumok, könyvtárak, közművelődési intézetek fenntartásáról;
  9. 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat és hatásköréről;
  10. 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről;
  11. 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről;
  12. 149/2000. (VIII. 31) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa Tanács tagállamai között 1992. január 16-án kelt, Valettában aláírt, a régészeti örökség védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről;
  13. 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról;
  14. 498/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a közgyűjteményekben őrzött kulturális javak méltányosságból történő birtokba adásának rendjéről és a hasznosításukra vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos szabályokról.

 4. Miniszteri rendeletek és határozatok
  1. 2/2010. (I. 14.) OKM rendeletet a muzeális intézmények működési engedélyéről;
  2. 3/2009. (II. 18.) OKM rendeletet a muzeális intézmények szakfelügyeletéről;
  3. 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartása szabályairól;
  4. 19/2010. (IV. 23.) OKM rendeletet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről;
  5. 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról;
  6. 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről;
  7. 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról;
  8. 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről;
  9. 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és polgári védelem ágazati feladatairól;
  10. 57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendeletet a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól;
  11. 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről;
  12. 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról;
  13. 19/2015. (IV. 2.) EMMI rendelet a múzeumi letétről;
  14. 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet a régészeti lelőhely es a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól;
  15. 14/2015. (III. 11.) MvM rendelet a nagyberuházást megelőző régészeti feltárás végzésére jogosult intézmények és a feltárásban alvállalkozóként részt vevő szervezetek akkreditálásának szabályairól és eljárásrendjéről;
  16. 29/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről, valamint a kijelölési eljárásról;
  17. 51/2015. (XI. 13.) EMMI rendelet a muzeális intézmények nyilvántartásában szereplő kulturális javak revíziójáról és selejtezéséről.

 5. Egyéb
  1. A kulturális javak kiviteléről szóló 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendelet;
  2. A fenntartó vonatkozó rendeletei.
2.2. SZMSZ, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
A Kecskeméti Katona József Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

A Kecskeméti Katona József Múzeum adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata
2.3. Nyitvatartás, díjak mérteke, kedvezmények
Kecskeméti Katona József Múzeum „Cifrapalota” Kiállítóhelye
Nyitvatartás
Keddtől vasárnapig, 10–17 óráig.
Belépődíjak
Felnőtt: 700 Ft,
Diák (26 éves korig): 350 Ft,
Nyugdíjas (62 év felett): 350 Ft,
Családi jegy: 350 Ft/fő,
Fotó- és videojegy: 500 Ft,
Esküvői fotózás: 5 000 Ft.

Helyi iskolák múzeumlátogatása csoportosan, pedagógus kíséretével ingyenes!

Egyéni belépőket zárás előtt fél órával ad ki a múzeum!
Tárlatvezetés
Az épületről és a kiállításokról komplex, vagy igény, érdeklődés szerinti, ill. rendelkezésre álló idő alapján összeállított, csak egyes részekre kiterjedő tárlatvezetés is kérhető. Tárlatvezetést csak a nyitvatartási időben van módunk tartani.
Ára: 1 000 Ft/csoport
Múzeumpedagógia
4-14 éves korig: információ, bejelentkezés: Merinu Éva, telefon: (+36-20) 257-5019, e-mail: cifrapalota.muzped@gmail.com
14-18 éves korig: információ, bejelentkezés: Bencsik Orsolya, telefon: (06-76) 480-776, e-mail: cifrapalota.kecskemet@gmail.com

Kecskeméti Katona József Múzeum Szórakaténusz Játékmúzeuma és Műhelye
Nyitvatartás
Keddtől szombatig, 10–12.30-ig és 13–17 óráig.

Játékkészítő és kézműves műhely: szombatonként 10–12-ig és 14.30–16.30-ig. Hétköznap előre egyeztetett időpontban is fogadunk csoportokat a műhelyben.
Nyári iskolai szünetben előre meghirdetett időpontokban a játékkészítő és kézműves műhely a szombati napok mellett keddtől péntekig, naponta 10–12 óráig is nyitva tart.

(Az intézmény a nemzeti ünnepek idején: március 15., május 1., augusztus 20., október 23. napokon nyitva, egyházi ünnepekkor: húsvét, pünkösd, karácsony, valamint december 31-én és január 1-jén zárva tart.)
Belépődíjak
Felújítás miatt 2017. év folyamán csak az állandó kiállítás látogatható.
A felújítás időtartamára módosultak áraink!

6 év alatt valamint 70 év fölött díjtalan,
Felnőtt: 200 Ft,
Diák: 100 Ft,
Nyugdíjas: 100 Ft,
Családi jegy: 600 Ft/5 fő.

Helyi iskolák múzeumlátogatása csoportosan, pedagógus kíséretével ingyenes.

Minden hónap utolsó szombatján ingyenesen látogatható a kiállítás.
Tárlatvezetés
Előzetes egyeztetés alapján: Fekete Anetta muzeológus és Kalmár Ágnes főmuzeológus munkatársakkal.
Ára: 1 000 Ft/csoport
Műhely – Múzeumpedagógia
Műhelyfoglalkozásra érkező csoportoknak előre bejelentkezés szükséges!
Információ, egyeztetés: Belvaracz Ibolya, Burka Beáta, Homokiné Bibor Anna múzeumpedagógus munkatársakkal. E-mail: muzeumesmuhely@szorakatenusz.hu, telefon: (06-76) 481-469

Kecskeméti Katona József Múzeum Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye
Nyitvatartás
Keddtől szombatig, 10–17 óráig.
(Az intézmény a nemzeti ünnepek idején: március 15., május 1., augusztus 20., október 23. napokon nyitva, egyházi ünnepekkor: húsvét, pünkösd, karácsony, valamint december 31-én és január 1-jén zárva tart.)
Belépődíjak
Felnőtt: 450 Ft,
Diák: 225 Ft,
Nyugdíjas: 225 Ft,
Családi jegy: 1 200 Ft.
Múzeumpedagógiai foglalkozások csoportok számára: 300 Ft/fő
Alkotó tevékenységgel egybekötött múzeumi foglalkozás csoportok számára: 450 Ft/fő

Helyi iskolák múzeumlátogatása csoportosan, pedagógus kíséretével ingyenes.

Minden hónap utolsó szombatján ingyenesen látogatható a kiállítás.
Múzeumpedagógia
A múzeumpedagógiai foglalkozásra érkező csoportoknak előre bejelentkezés szükséges! Információ, egyeztetés: Homokiné Bibor Anna múzeumpedagógus munkatárssal. E-mail: muzeumesmuhely@szorakatenusz.hu, telefon: (06-76) 481-469

Kecskeméti Katona József Múzeum Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjteménye
Nyitvatartás
Május 1. és október 31. között: keddtől szombatig, 10–14 óráig.
November 1-től május 1-ig: előre egyeztetett időpontban. Telefon: (06-76) 329-964
Belépődíjak
Felnőtt: 400 Ft,
Diák/Nyugdíjas: 200 Ft.
2.4. A Múzeum költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
Állandó kiállítások

Megnevezés Helyszín
Nagyurak és vezérek – Híres avar leletek a Kiskunságból Cifrapalota
Képzőművészeti állandó kiállítás Cifrapalota
Játékok: titkok, csodák, örömök Szórakaténusz
A modern művészet forrásvidékén Naiv Gyűjtemény
Két évszázad orvos- és gyógyszerészettörténeti emlékei Bács-Kiskun megyében Orvostörténeti GyűjteményIdőszaki kiállítások, programok

Megnevezés Jelleg Dátum Helyszín
Társasjáték nap Játék ’17. szept. 30. Szórakaténusz
Országos Játéknap – Játék Parti Program ’17. szept. 16. Szórakaténusz
Társasjáték nap Játék ’17. aug. 26. Szórakaténusz
Társasjáték nap Játék ’17. júl. 29. Szórakaténusz
„Számon-tartva” Vándorkiállítás ’17. júl. 18. – ’17. aug. 30. Cifrapalota
56 könnycsepp Kiállítás ’17. júl. 5. – ’17. aug. 30. Cifrapalota
Múzeumok Éjszakája Program, kiállítás, múzeumpedagógiai foglalkozás ’17. jún. 24. Cifrapalota, Szórakaténusz, Naiv Gyűjtemény, Orvostörténeti Gyűjtemény
Az „Arany Homok" kincsei Kamarakiállítás ’17. jún. 20. – ’17. jún. 30. Cifrapalota
Társasjáték nap Játék ’17. jún. 17. Szórakaténusz
„A sárga PIXEL-es út” Program ’17. jún. 17. Szórakaténusz
Békesség nektek! Kiállítás ’17. jún. 9. – ’17. júl. 23. Vigadó Galéria, Budapest, Vigadó tér 2.
„Adjátok vissza a hegyeimet” Program ’17. jún. 4. Cifrapalota
Szóraka tanoda – Mappa-készítés Felnőtt program ’17. jún. 3. Szórakaténusz
A háború pillangói Kiállítás ’17. jún. 1. – ’17. okt. 1. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Budapest, Korona tér 1.
Gyermeknap a Cifrapalotában Gyermekprogram ’17. május. 28. Cifrapalota
„Rend–Bontó–Játéknap” Gyermekprogram ’17. május. 27. Szórakaténusz
Ajaz Giljazov: Imádkozzunk! Könyvbemutató ’17. május. 23. Cifrapalota
Szóraka tanoda – Könyvkötés Felnőtt program ’17. május. 20. Szórakaténusz
Társasjáték nap Játék ’17. május. 20. Szórakaténusz
„Vigyázat, csalok!” Kiállítás ’17. május. 19. – ’17. szept. 30. Dornyay Béla Múzeum, Salgótarján, Múzeum tér 2.
150 éve született Fényes Adolf Megemlékezés, program ’17. május. 18. Kecskemét, Wesselényi utca, majd Cifrapalota
„A sárga PIXEL-es út” Program, előadás ’17. május. 13. Szórakaténusz
A magyar kard Kiállítás ’17. május. 11. – ’17. jún. 26. Cifrapalota
Aprók Tánca – Évadzáró mulatság Családi program ’17. május. 6. Szórakaténusz
XXIII. Kecskeméti Sárkányeresztő Találkozó Program ’17. ápr. 29. Kecskemét, Kápolna-rét
Társasjáték nap Játék ’17. ápr. 29. Szórakaténusz
2.5. A Múzeum kiadványai
Cím Téma Elérhetőség Ár (Ft)
A balotaszállási honfoglalás kori női sír

régészet letölthető,
online változat
ingyenes
A berekeresztúri református egyházközség működése a XVI–XIX. században

néprajz KKJM könyvtári példány
A Boldogasszony dusnoki kertje

néprajz KKJM könyvtári példány
A csíki cserge

néprajz KKJM könyvtári példány
A faenzai kerámia 600 éve

művészettörténet, képes katalógus, kiállításvezető KKJM könyvtári példány
A félegyházi mesekirály
Seres József, félegyházi parasztgazda népmeséi
néprajz KKJM könyvtári példány
A gyermek a magyar néphagyományban
Adatok a magyar gyermek néprajzához
néprajz nyomtatott 80,-
A halasi csipke útja a gondolattól a világhírig

történet, iparművészet KKJM könyvtári példány
A hetényegyházi római denárlelet

régészet letölthető,
online változat
ingyenes
A Kecskeméti Művésztelep első korszaka (1909–1919)
Múzeumpedagógiai munkafüzet
művészettörténet nyomtatott 400,-
A Kecskeméti Művésztelep első korszaka (1909–1919)

művészettörténet, képes katalógus nyomtatott 700,-
A Kecskeméti Művésztelep második korszaka (1920–1944)

művészettörténet, képes katalógus nyomtatott 600,-
A kerámiaművesség emlékei a Duna–Tisza közén

régészet, néprajz, képes katalógus, kiállításvezető online változat ingyenes
A korondi közbirtokosság három évtizede (1904–1933)

néprajz KKJM könyvtári példány
A labdajátékok könyve
(hasonmás kiadás)
játéktörténet KKJM könyvtári példány
A népi táplálkozás hagyományai Székelyszentkirályon

néprajz KKJM könyvtári példány
A széna szerepe Csíkszentgyörgy népének gazdálkodásában

néprajz KKJM könyvtári példány
A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely Gyűjteménye

iparművészeti katalógus nyomtatott 2400,-
A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely táblás társasjátékainak gyűjteménye

iparművészeti katalógus nyomtatott 1800,-
A Szórakaténusz naplójából (1981–1991)

intézménytörténet KKJM könyvtári példány
A Szórakaténusz naplójából (1981–2000)

intézménytörténet nyomtatott 500,-
A „Barbaricum” ösvényein
A 2005-ben Kecskeméten tartott tudományos konferencia előadásai
régészet nyomtatott 3000,-
Adatgyűjtési útmutató a Duna–Tisza közi tanyák néprajzi jelenkutatásához

néprajz KKJM könyvtári példány
Antoni Rozi és Nádas László ipari formatervező művészek

iparművészeti katalógus nyomtatott 1800,-
Apróka

népi gyermekjáték nyomtatott 200,-
Avar vezér sírja Petőfiszállás határában

régészet letölthető,
online változat
ingyenes
Az aranykor polgármestere
Kada Elek és Kecskemét
régészet, történet, művészettörténet nyomtatott 800,-
Az eleven székely tizes
A csíkszentgyörgyi és a csíkbánkfalvi tizesek működése a XVII–XX. században
néprajz, történet KKJM könyvtári példány
Az ördög bibliája
Játékkártya történeti kiállítás
játéktörténet, kiállításvezető KKJM könyvtári példány
Az „aranykor” után
Egy elfelejtett polgármester: Sándor István
néprajz, történet nyomtatott 1500,-
Bács-Bodrogtól Bács-Kiskunig
Az V. Duna–Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiség-kutató konferencia (Baja, 2002. július 18–19.) előadásai
néprajz KKJM könyvtári példány
Bán Magdolna

művészettörténet nyomtatott 300,-
Bátya népzenéje

néprajz KKJM könyvtári példány
Békesség nektek!
Kortárs keresztény művészeti gyűjtemény Kecskeméten
művészettörténet, képes katalógus nyomtatott 500,-
Bene Géza (1990–1960)
1990. X. 5 – XI. 11.
művészettörténet, képes katalógus, kiállításvezető nyomtatott 70,-
Bene, Lajos és Mizse oklevelei, történeti dokumentumai (1385–1877)

történet nyomtatott 1000,-
Blaise Simon

művészettörténet nyomtatott 300,-
Borosné Endresz Teréz

művészettörténet nyomtatott 300,-
Bozsó János
festőművész gyűjteményes kiállítása
képes katalógus KKJM könyvtári példány
Cifrapalota
Ornamented Palace
intézménytörténet, képes katalógus nyomtatott 3990,-
Cumania 10.
A Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve
vegyes nyomtatott 250,-
Cumania 11.
A Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve
vegyes KKJM könyvtári példány
Cumania 12.
A Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve
vegyes KKJM könyvtári példány
Cumania 13.
A Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve
vegyes nyomtatott 250,-
Cumania 14.
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve
vegyes nyomtatott 500,-
Cumania 15.
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve
vegyes nyomtatott 700,-
Cumania 16.
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve
vegyes nyomtatott 700,-
Cumania 17.
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve
vegyes nyomtatott 700,-
Cumania 18.
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve
vegyes nyomtatott 700,-
Cumania 19.
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve
vegyes nyomtatott 1000,-
Cumania 20.
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve
vegyes nyomtatott 1000,-
Cumania 21.
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve
vegyes nyomtatott 1000,-
Cumania 22.
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve
vegyes letölthető ingyenes
Cumania 23.
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve
vegyes nyomtatott,
letölthető
1000,-
ingyenes
Cumania 24.
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve
vegyes nyomtatott,
letölthető
1000,-
ingyenes
Cumania 25.
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve
vegyes nyomtatott,
letölthető,
online változat
1000,-
ingyenes
ingyenes
Cumania 26.
A Kecskeméti Katona József Múzeum Évkönyve
vegyes nyomtatott,
letölthető,
online változat
3000,-
ingyenes
ingyenes
Cumania 27.
A Kecskeméti Katona József Múzeum Évkönyve
vegyes nyomtatott,
online változat
3000,-
ingyenes
Cumania 8.
A Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve
vegyes nyomtatott 250,-
Cumania 9.
A Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve
vegyes nyomtatott 250,-
Cumania I.
Archeologia
régészet KKJM könyvtári példány
Cumania II.
Ethnographia
néprajz KKJM könyvtári példány
Cumania III.
Historia
történet nyomtatott 250,-
Cumania IV.
Archeologia
régészet nyomtatott 250,-
Cumania V.
Ethnographia
néprajz nyomtatott 250,-
Cumania VI.
Historia
történet KKJM könyvtári példány
Cumania VII.
Archeologia
régészet nyomtatott 250,-
Dunáninnen–Tiszáninnen
A Duna–Tisza közén élő népcsoportok hagyományait számbavevő nemzetközi néprajzi tudományos konferencia (Baja, 1993. júl. 8–9.) előadásai
néprajz nyomtatott 300,-
Dunatáji találkozások
A Bács-Kiskun megyei nemzetiségkutató konferencia (Baja, 1991. április 27.) előadásai
néprajz KKJM könyvtári példány
Életutam

történet KKJM könyvtári példány
Elődeink a Duna–Tisza közén
A Kiskunság és környéke története a régészeti leletek tükrében
régészet, kiállításvezető KKJM könyvtári példány
Eltűnő Núbia
Válogatás Lantai-Csont Gergely szudáni fotóiból
néprajz, képes katalógus nyomtatott 300,-
Emlékeim a szegedi várból

néprajz, történet KKJM könyvtári példány
Én is szerettem a Mini emberkével játszani
A Schenk-féle „Mini emberke” katalógusa
játéktörténet, képes katalógus nyomtatott 3175,-
Erdély római katolikusai a XVIII. század közepén

néprajz KKJM könyvtári példány
Expo-Monatur

régészet online változat ingyenes
Ezer év a Duna–Tisza közén
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete által 2001. április 25–26-án Kecskeméten rendezett millenniumi tudományos konferencia előadásai és korreferátumai
néprajz, helytörténet KKJM könyvtári példány
Fából faragott betlehemek Selmecbányáról

néprajz nyomtatott 500,-
Fakuló színek
A VII. Duna–Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia (Baja, 2008. június 19–20.) előadásai
néprajz KKJM könyvtári példány
Falu a pusztában
Szank község települése és népesedése a XIX. században
néprajz KKJM könyvtári példány
Fejezetek a szanki és a móricgáti tanyásgazdálkodás múltjából
Változások a mezőgazdálkodásban, állattartási módok, termelési technikák a paraszti árutermelés időszakában
néprajz, történet KKJM könyvtári példány
Fiúk játéka, a játékkatona
Kultúrtörténeti adalékok gyártókról, gyűjtőkről és játszási szokásokról
iparművészet nyomtatott 450,-
Gáspár András honvéd tábornok

történet nyomtatott 1000,-
Gelencei plébánosok feljegyzései időjárásról és természeti csapásokról

néprajz KKJM könyvtári példány
Grabowieczkÿ Leon Művészi Magyar Játékműhelye Budapest

iparművészeti katalógus nyomtatott 1800,-
Győri Elek világa

művészettörténet nyomtatott 300,-
Győri II.

művészettörténet, képes katalógus nyomtatott 200,-
Hajósi sváb népi elbeszélések. Schwäbisches erzählgut aus Hajosch

néprajz KKJM könyvtári példány
Halmok és havasok
Tanulmányok a hatvan esztendős Bárth János tiszteletére
néprajz KKJM könyvtári példány
Havasalja havasa
Tanulmányok a székelyvarsági hegyi tanyák népéről
néprajz KKJM könyvtári példány
Hazatérnek… 1914–2014
A magyar katona 1914–1918
történet nyomtatott 4990,-
I. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé
Kereszt és keresztrefeszítés
művészettörténet, képes katalógus KKJM könyvtári példány
Így! Most már lőhetnek… Köszönöm!
Mednyánszky László, Farkas István és Nagy István az I. világháborúban
művészettörténet, képes katalógus, kiállításvezető nyomtatott 500,-
II. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé
Genezis – Őstörténet
művészettörténet, képes katalógus nyomtatott 2000,-
III. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé
Oltár
művészettörténet, képes katalógus nyomtatott 1000,-
Irányi István emlékkiállítása
Kecskemét, 1999. március 13. – június 27. Cifraplota
helytörténet, képes katalógus, kiállításvezető KKJM könyvtári példány
IV. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále
Krisztus példabeszédei
művészettörténet, képes katalógus nyomtatott 1000,-
Játékkártyák Magyarországon
Válogatás budapesti és bécsi gyűjteményekből
iparművészeti katalógus, kiállításvezető nyomtatott 120,-
Játékkészítés és kézművesség óvodásokkal
Az óvodai ábrázolás lehetőségei
iparművészet, játék, műhelymunka KKJM könyvtári példány
Játékok: titkok, csodák, örömök

kiállításvezető nyomtatott 150,-
Jézus dicsértessék!
A székelyvarsági hegyi tanyák népének vallási hagyományai
néprajz, történet KKJM könyvtári példány
Kada Elek ásatta egykoron

régészet nyomtatott 800,-
Kalmárné Horóczy Margit
festőművész gyűjteményes kiállítása
művészettörténet, képes katalógus, kiállításvezető nyomtatott 70,-
Katona József
(1791–1830)
történet, kiállításvezető nyomtatott 100,-
Kecskemét anno…
Képek a régi Kecskemétről
helytörténet, fotóalbum nyomtatott 2500,-
Kecskemét és a magyar zsidó képzőművészet a 20. század első felében

művészettörténet, képes katalógus nyomtatott 3000,-
Kecskemét is kiállítja…

történet nyomtatott 800,-
Kecskeméti évszázadok
Fejezetek a város múltjából
helytörténet KKJM könyvtári példány
Kecskeméti könyvjelzők

helytörténet nyomtatott 15,-
Képeslapok, képes levelezőlapok

művészettörténet, helytörténet nyomtatott 10–100,-
Két véka féreje
A csíkszentgyörgyi és a csíkbánkfalvi székely családi levelesládák
néprajz KKJM könyvtári példány
Két víz között
A Duna–Tisza közi nemzetiségek és népcsoportok hagyományai című nemzetközi néprajzi konferencia (Baja, 1999. július 15–16.) előadásai
néprajz KKJM könyvtári példány
Könyvecske a Kecskeméti Képtárról és a Cifrapalotáról

művészettörténet, intézménytörténet KKJM könyvtári példány
Kortárs magyar zománcművészet

képes katalógus, kiállításvezető nyomtatott 700,-
Kossuth és kortársai
Hermann Róbert és Dobák Géza kiállítása
történet KKJM könyvtári példány
Kovácsok kézjegye
A sükösdi kovácsmesterek munkavégzése és kapcsolatrendszere a 19. század első felében
néprajz, történet KKJM könyvtári példány
Kunbábony
Das Grab eines Awarenkhagans
régészet nyomtatott 2500,-
Kunbábony
Egy avar fejedelem kincsei
régészet, kiállításvezető nyomtatott 50,-
Lapádi vendégség
Néprajzi tanulmányok Magyarlapádról és környékéről
néprajz nyomtatott 1000,-
Magyar Naiv Művészek Múzeuma

művészettörténet nyomtatott 50,-
Makett kivágó
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szórakaténusz Játékmúzeuma és Műhelye
papírjáték nyomtatott 1000,-
Megtizedelt évek
Az első világháború kitörésének centenáriumi évében rendezett kecskeméti konferencia tanulmányai
történet nyomtatott 1000,-
Móra Ferenc családi levelezése

néprajz nyomtatott 100,-
Műtárgyak között
Ünnepi kötet a 60 esztendős Laczkó János tiszteletére
vegyes KKJM könyvtári példány
Múzeum született…
Fejezetek a Katona József Múzeum történetéből
kiállításvezető KKJM könyvtári példány
Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 11–12. (2006–2007)

vegyes nyomtatott 1000,-
Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 13. (2008–2009)

vegyes nyomtatott 1000,-
Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1984

vegyes KKJM könyvtári példány
Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1986

vegyes KKJM könyvtári példány
Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1988

vegyes KKJM könyvtári példány
Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1990

vegyes KKJM könyvtári példány
Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1992

vegyes KKJM könyvtári példány
Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1994

vegyes KKJM könyvtári példány
Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1995–1996

vegyes nyomtatott 500,-
Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1997

vegyes nyomtatott 500,-
Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1998

vegyes nyomtatott 500,-
Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében az ezredfordulón 10. (1999–2005)

vegyes KKJM könyvtári példány
Múzeumőr
(2003. május 15. – 2011 tél) 25 szám
vegyes letölthető ingyenes
Múzeumpedagógiai munkafüzet a Kolostorok kincsei című kiállításhoz 7-12 éves gyerekek számára

régészet letölthető,
online változat
ingyenes
Nagybaracska földrajza és története 1848-ig

néprajz, történet KKJM könyvtári példány
Nagyszüleink játékai városban és falun

kiállításvezető KKJM könyvtári példány
Nagyurak és vezérek
Híres avar leletek a Kiskunságból
régészet, kiállításvezető nyomtatott 500,-
Nemesi közbirtokosságok a Kővár-vidéken
Vallomásos összeírás 1803-ból
néprajz KKJM könyvtári példány
Nemezjátékok

játék, műhelymunka nyomtatott 150,-
Népi táplálkozási szokások Ozsdolán

néprajz KKJM könyvtári példány
Néprajzi gyűjtések a Duna–Tisza közén

néprajz nyomtatott 1200,-
Nomád nemzedék
Játék és iparművészet 1981–2011
játéktörténet, kiállításvezető KKJM könyvtári példány
Ördöglakat használati utasítása

játék nyomtatott 15,-
Orisekné Farsang Erzsi

művészettörténet, képes katalógus nyomtatott 300,-
Örsi Imre
(1922–1979)
művészettörténet, képes katalógus nyomtatott 300,-
Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Múzeum

kiállításvezető nyomtatott 100,-
Ős-öreg fenyő

kiállításvezető nyomtatott 30,-
Ozsdolai népszokások

néprajz KKJM könyvtári példány
Playing as mentality crossing the threshold of the 21st
International Conference on the Sociology of Play, 16-19 October 1996
játéktörténet KKJM könyvtári példány
Rácok és vlahok a hódoltság kori Észak-Bácskában

régészet nyomtatott 2500,-
Sarjadó sorsok
A VIII. Duna–Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia (Baja, 2011. július 14–15.) előadásai
néprajz KKJM könyvtári példány
Solymos Ede munkássága
Emlékirat és bibliográfia
néprajz nyomtatott 120,-
Sors és Játék. Táblás társasjátékok kiállítása
Játékos kiállításvezető – nem csak gyerekeknek
kiállításvezető, játék nyomtatott 330,-
Süli András

művészettörténet nyomtatott 300,-
Szabó Kálmán válogatott írásai

néprajz nyomtatott 300,-
Szavak szivárványa
A VI. Duna–Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia (Baja, 2005. július 13–14.) előadásai
néprajz KKJM könyvtári példány
Székelyvarsági játékvilág

néprajz nyomtatott 500,-
Szentgyörgy megyéje Alcsíkban
Esettanulmányok a katolikus székelység egyháztörténetéhez és társadalomnéprajzához
néprajz, történet KKJM könyvtári példány
Szenttamástól Világosig

történet KKJM könyvtári példány
Szív adja szívnek szívesen
Családi füzet a mézeskalács történetéről
játék KKJM könyvtári példány
Szőnyi művek újra itthon
Szőnyi István (1894–1960) művei Szőnyi Zsuzsa gyűjteményében
művészettörténet, képes katalógus, kiállításvezető nyomtatott 1000,-
Szórakaténusz Játékmúzeum

intézménytörténet, játéktörténet, kiállításvezető KKJM könyvtári példány
Szűcs József
„A természet rejtett arcai”
művészettörténet, képes katalógus, kiállításvezető nyomtatott 1200,-
Tájak mezsgyéjén
Termelés és életmód a Duna–Tisza közi Kecelen, a kései feudalizmus korában
néprajz, történet KKJM könyvtári példány
Tájak, korok, múzeumok
Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye
intézménytörténet nyomtatott 100,-
Tanyasors, gazdasors
Egy illancsi tanya néprajza és vizuális antropológiája
néprajz, történet KKJM könyvtári példány
Tárgyak, jelek, virágok
Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéről
néprajz nyomtatott 1500,-
Településtörténeti kutatások
Solt–Tételhegy, Kiskunfélegyháza, Amler-bánya
régészet letölthető,
online változat
ingyenes
Templom jobbágya, megye zsellére, eklézsia árendása
Fejezetek a katolikus székelység egyháztörténetéhez
néprajz, történet KKJM könyvtári példány
Tizenkét hónap
Dékány Rafael a 25. honvéd zászlóaljról
történet nyomtatott 500,-
Tóth Menyhért
1904–1980
művészettörténet, képes katalógus nyomtatott 3000,-
Tükörképek a Sugovicán

néprajz KKJM könyvtári példány
V. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále
Apokalipszis
művészettörténet, képes katalógus nyomtatott 2000,-
VI. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále
Angyalok
művészettörténet, képes katalógus nyomtatott 1000,-
VII. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále
Gyermekek. „Isteni gyermek” – „Isten gyermekei vagyunk”
művészettörténet, képes katalógus nyomtatott 1000,-
VIII. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále
„Isten, hazánkért térdelünk elődbe…” – Magyar és magyarországi szentek
művészettörténet, képes katalógus nyomtatott 1000,-
Vízvezető közösségek Csíkszentgyörgyön és Csíkbánkfalván

néprajz KKJM könyvtári példány
„A magyar Rousseau?”
Benedek Péter centenáriumi tudományos ülésszak előadásai
művészettörténet KKJM könyvtári példány
„Carmen miserabile”. A tatárjárás magyarországi emlékei
Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére
régészet KKJM könyvtári példány
„Csavargó”
Mednyánszky László élete és művészete
művészettörténet, képes katalógus nyomtatott 1700,-
„In terra quondam Avarorum”
Ünnepi tanulmányok H. Tóth Elvira 80. születésnapjára
régészet nyomtatott 3500,-
„Végzet”
Farkas István élete és művészete
művészettörténet, képes katalógus nyomtatott 800,-
„Vigyázat, csalok!”
Emlékkiállítás Rodolfo bűvészhagyatékából
színháztörténet, kiállításvezető nyomtatott 40,-

2.6. Hirdetmények, közlemények

2017. február 6.


Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése során a 2011–2014. közötti éveket vizsgálta, mikor a múzeumi rendszer országos szintű, többlépcsős átalakuláson ment keresztül. A nyilvános jelentések szerint, mind a 19 megyei hatókörű városi múzeum működése esetében hasonló, főként az átállások eredményeként fellépő hiányosságokat tárt fel. A Kecskeméti Katona József Múzeum az ÁSZ által erre az időszakra meghatározott hiányosságok jó részét, a 2015–16-os évek során már pótolta. Az ÁSZ által jelzett, még elkészítésre váró szabályzat-módosítások, a 2017-es év első félévében elkészülnek.

Az ellenőrzött időszakban a Kecskeméti Katona József Múzeum gazdálkodásában és gyűjteményében károkozás semmilyen formában nem történt, a múzeum és gyűjteményei gyarapodtak, programkínálata jelentősen szélesedett. A Kecskeméti Katona József Múzeum ezen időszakra vonatkozó éves szakmai és gazdasági beszámolóit a fenntartók, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, a Megyei Intézményfenntartó Központ, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város elfogadták. Emellett a múzeum és munkatársai munkáját a vizsgált időszakban lefolytatott szakfelügyeleti vizsgálatok, a szakmai felügyeletet ellátó minisztérium és elsősorban a múzeumlátogatók minden évben elismeréssel illették.


A Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatósága
2.7. A Múzeum pályázatai
A Kecskeméti Katona József Múzeum pályázatai a központi weblap Pályázatok menüpontja, valamint a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely weblapjának Pályázatok menüpontja alatt elérhetők.
2.8. Belső vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése során a 2011–2014. közötti éveket vizsgálta. A Kecskeméti Katona József Múzeumra vonatkozó, 2016-ban végzett ellenőrzésről készült Jelentés az ÁSZ weboldalán megtekinthető.
3.4. Szerződések 5M Ft felett