Közérdekű adatok


1.1. A Kecskeméti Katona József Múzeum elérhetőségei
Kecskeméti Katona József Múzeum
Cím: 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1.
Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Pf.: 6.
Telefon/fax: (06-76) 481-122, (06-76) 481-350
E-mail: kecskem1@t-online.hu
Weblap: muzeum.kecskemet.hu
Facebook: www.facebook.com/kecskemetimuzeum


1.2. Szervezeti felépítés
A Múzeum szervezeti felépítése


(A szervezeti egységek feladatai megtekinthetők az aktuális SZMSZ-ben.)
1.3. A Múzeum vezetői és az egyes szervezeti egységek vezetői
Dr. Rosta Szabolcs múzeumigazgató
Telefon/fax: (06-76) 481-122, (06-76) 481-350
E-mail: rosta@kkjm.hu
Dr. Végh Katalin igazgatóhelyettes
Telefon/fax: (06-76) 481-122, (06-76) 481-350
Mobil: (+36-30) 630-0574
E-mail: vegh.katalin@kkjm.hu
Wilhelm Gábor régészeti koordinátor (Régészeti Projektcsoport)
Mobil: (+36-30) 414-6537
E-mail: wilhelm@kkjm.hu
Somogyvári Ágnes régész, főmuzeológus (Gyűjteményi Osztály; Régészeti Gyűjtemény)
Telefon/fax: (06-76) 481-122, (06-76) 481-350
E-mail: somogyvaria@kkjm.hu
Kalmár Ágnes művészettörténész, főmuzeológus (Közművelődési, múzeumpedagógiai, közönségkapcsolati Osztály; Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely; Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye)
Telefon/fax: (06-76) 481-469
E-mail: kalmar.agnes@szorakatenusz.hu
ifj. Gyergyádesz László művészettörténész-főmuzeológus (Képzőművészeti Gyűjtemény)
Telefon/fax: (06-76) 480-776
E-mail: gyergyadesz@gmail.com
Hajagos Csaba történész, muzeológus (Történeti–Néprajzi Gyűjtemény, Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjtemény)
Telefon/fax: (06-76) 481-122, (06-76) 481-350
E-mail: hajagos.csaba@kkjm.hu
Szabóné Bognár Anikó történész–néprajzkutató, főmuzeológus („Cifrapalota” Kiállítóhely)
Telefon/fax: (06-76) 480-776
E-mail: aniko.bognar@gmail.com
1.4. Ügyfélkapcsolat
Török Zoltánné titkárnő
Telefon/fax: (06-76) 481-122, (06-76) 481-350
E-mail: kecskem1@t-online.hu, titkarsag@kkjm.hu
Ügyfélfogadási rend: hétfő–csütörtök: 8–16 óra, péntek: 8–14 óra
1.5. A Múzeum további szervei
Kecskeméti Katona József Múzeum „Cifrapalota” Kiállítóhelye
Cím: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 1.
Telefon/fax: (06-76) 480-776
E-mail: cifrapalota.kecskemet@gmail.com
Weblap: muzeum.kecskemet.hu/cifrapalota
Facebook: www.facebook.com/cifrapalota
Kecskeméti Katona József Múzeum Szórakaténusz Játékmúzeuma és Műhelye
Cím: 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11.
Telefon/fax: (06-76) 481-469
E-mail: muzeumesmuhely@szorakatenusz.hu
Honlap: www.szorakatenusz.hu
Weblap: muzeum.kecskemet.hu/szoraka
Facebook: www.facebook.com/szoraka
Kecskeméti Katona József Múzeum Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye
Cím: 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11.
Telefon: (06-76) 324-767
E-mail: kecskem1@t-online.hu
Weblap: muzeum.kecskemet.hu/naiv
Kecskeméti Katona József Múzeum Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjteménye
Cím: 6000 Kecskemét, Kölcsey utca 3.
Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Pf.: 6.
Telefon: (06-76) 329-964
E-mail: meszarosagnes1@gmail.com
Weblap: muzeum.kecskemet.hu/orvos
Facebook: www.facebook.com/pages/KKJM-Orvos-és-Gyógyszerészettörténeti-Gyűjteménye
1.6. A Múzeum gazdálkodó szervezete
Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet
Cím: 6000 Kecskemét, Budai utca 2/A.
Gazdasági hivatal vezetője: Lukács Anita gazdasági vezető
Telefon: (06-76) 503-210, (06-76) 503-220
Fax: (06-76) 503-211
E-mail: gazdvez@kecskemetipiacig.hu
1.7. A Múzeum alapítványa
A Kecskeméti Katona József Múzeumnak nincs alapítványa.
1.8. A Múzeum költségvetési szerve
A Kecskeméti Katona József Múzeumnak nincs költségvetési szerve.
1.9. A Múzeum lapja
A Múzeum Múzeumőr címmel publikált lapja 2011-ben megszűnt.
A nyomtatásban megjelent teljes kilenc évfolyam (25 szám) a weblap Kiadványok menüpontja alatt elérhető.
1.10. A Múzeum felügyeleti szerve
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Intézményvezető neve: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
Cím / levelezési cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Központi telefon: (06-76) 513-513
Központi fax: (06-76) 513-538
Weblap: www.kecskemet.hu
Központi e-mail-cím: cityhall@kecskemet.hu
2.1. A Múzeumra vonatkozó jogszabályok, szervezetszabályozó eszközök
A Múzeum működésének jogszabályi háttere

 1. Magyarország Alaptörvénye

 2. Törvények
  1. 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről;
  2. 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről;
  3. 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről;
  4. 2001. évi XXVIII. törvény a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről;
  5. 2001. évi LXXX. törvény a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról;
  6. 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról;
  7. 2006. évi XXIX. törvény a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről és a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról;
  8. 2012. évi XCV. törvény a kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről;
  9. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről;
  10. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről;
  11. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról;
  12. 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól;
  13. 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról;
  14. 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről;
  15. 2000. évi C. törvény a számvitelről;
  16. 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről;
  17. 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról;
  18. 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról;
  19. 2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről;
  20. 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról.

 3. Kormányrendeletek és határozatok
  1. 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről;
  2. 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról;
  3. 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről;
  4. 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére;
  5. 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról;
  6. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
  7. 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről;
  8. 1311/2012. (VIII. 23.) Kormány határozat a megyei múzeumok, könyvtárak, közművelődési intézetek fenntartásáról;
  9. 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat és hatásköréről;
  10. 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről;
  11. 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről;
  12. 149/2000. (VIII. 31) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa Tanács tagállamai között 1992. január 16-án kelt, Valettában aláírt, a régészeti örökség védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről;
  13. 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról;
  14. 498/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a közgyűjteményekben őrzött kulturális javak méltányosságból történő birtokba adásának rendjéről és a hasznosításukra vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos szabályokról.

 4. Miniszteri rendeletek és határozatok
  1. 2/2010. (I. 14.) OKM rendeletet a muzeális intézmények működési engedélyéről;
  2. 3/2009. (II. 18.) OKM rendeletet a muzeális intézmények szakfelügyeletéről;
  3. 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartása szabályairól;
  4. 19/2010. (IV. 23.) OKM rendeletet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről;
  5. 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról;
  6. 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről;
  7. 45/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárásra vonatkozó szabályokról;
  8. 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről;
  9. 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és polgári védelem ágazati feladatairól;
  10. 57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendeletet a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól;
  11. 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről;
  12. 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról;
  13. 19/2015. (IV. 2.) EMMI rendelet a múzeumi letétről;
  14. 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet a régészeti lelőhely es a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól;
  15. 14/2015. (III. 11.) MvM rendelet a nagyberuházást megelőző régészeti feltárás végzésére jogosult intézmények és a feltárásban alvállalkozóként részt vevő szervezetek akkreditálásának szabályairól és eljárásrendjéről;
  16. 29/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről, valamint a kijelölési eljárásról;
  17. 51/2015. (XI. 13.) EMMI rendelet a muzeális intézmények nyilvántartásában szereplő kulturális javak revíziójáról és selejtezéséről.

 5. Egyéb
  1. A kulturális javak kiviteléről szóló 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendelet;
  2. A fenntartó vonatkozó rendeletei.
2.2. SZMSZ, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
A Kecskeméti Katona József Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

A Kecskeméti Katona József Múzeum adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata
2.3. Nyitvatartás, díjak mérteke, kedvezmények
Kecskeméti Katona József Múzeum „Cifrapalota” Kiállítóhelye
Nyitvatartás
Keddtől vasárnapig, 10–17 óráig.
Belépődíjak
Felnőtt: 700 Ft,
Diák (26 éves korig): 350 Ft,
Nyugdíjas (62 év felett): 350 Ft,
Családi jegy: 350 Ft/fő,
Fotó- és videojegy: 500 Ft,
Esküvői fotózás: 5 000 Ft.

Helyi iskolák múzeumlátogatása csoportosan, pedagógus kíséretével ingyenes!

Egyéni belépőket zárás előtt fél órával ad ki a múzeum!
Tárlatvezetés
Az épületről és a kiállításokról komplex, vagy igény, érdeklődés szerinti, ill. rendelkezésre álló idő alapján összeállított, csak egyes részekre kiterjedő tárlatvezetés is kérhető. Tárlatvezetést csak a nyitvatartási időben van módunk tartani.
Ára: 1 000 Ft/csoport
Múzeumpedagógia
4-14 éves korig: információ, bejelentkezés: Merinu Éva, telefon: (+36-20) 257-5019, e-mail: cifrapalota.muzped@gmail.com
14-18 éves korig: információ, bejelentkezés: Bencsik Orsolya, telefon: (06-76) 480-776, e-mail: cifrapalota.kecskemet@gmail.com

Kecskeméti Katona József Múzeum Szórakaténusz Játékmúzeuma és Műhelye
Nyitvatartás
Keddtől szombatig, 10–12.30-ig és 13–17 óráig.

Játékkészítő és kézműves műhely: szombatonként 10–12-ig és 14.30–16.30-ig. Hétköznap előre egyeztetett időpontban is fogadunk csoportokat a műhelyben.
Nyári iskolai szünetben előre meghirdetett időpontokban a játékkészítő és kézműves műhely a szombati napok mellett keddtől péntekig, naponta 10–12 óráig is nyitva tart.

(Az intézmény a nemzeti ünnepek idején: március 15., május 1., augusztus 20., október 23. napokon nyitva, egyházi ünnepekkor: húsvét, pünkösd, karácsony, valamint december 31-én és január 1-jén zárva tart.)
Belépődíjak
Felújítás miatt 2017. év folyamán csak az állandó kiállítás látogatható.
A felújítás időtartamára módosultak áraink!

6 év alatt valamint 70 év fölött díjtalan,
Felnőtt: 200 Ft,
Diák: 100 Ft,
Nyugdíjas: 100 Ft,
Családi jegy: 600 Ft/5 fő.

Helyi iskolák múzeumlátogatása csoportosan, pedagógus kíséretével ingyenes.

Minden hónap utolsó szombatján ingyenesen látogatható a kiállítás.
Tárlatvezetés
Előzetes egyeztetés alapján: Fekete Anetta muzeológus és Kalmár Ágnes főmuzeológus munkatársakkal.
Ára: 1 000 Ft/csoport
Műhely – Múzeumpedagógia
Műhelyfoglalkozásra érkező csoportoknak előre bejelentkezés szükséges!
Információ, egyeztetés: Belvaracz Ibolya, Burka Beáta, Homokiné Bibor Anna múzeumpedagógus munkatársakkal. E-mail: muzeumesmuhely@szorakatenusz.hu, telefon: (06-76) 481-469

Kecskeméti Katona József Múzeum Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye
Nyitvatartás
Keddtől szombatig, 10–17 óráig.
(Az intézmény a nemzeti ünnepek idején: március 15., május 1., augusztus 20., október 23. napokon nyitva, egyházi ünnepekkor: húsvét, pünkösd, karácsony, valamint december 31-én és január 1-jén zárva tart.)
Belépődíjak
Felnőtt: 450 Ft,
Diák: 225 Ft,
Nyugdíjas: 225 Ft,
Családi jegy: 1 200 Ft.
Múzeumpedagógiai foglalkozások csoportok számára: 300 Ft/fő
Alkotó tevékenységgel egybekötött múzeumi foglalkozás csoportok számára: 450 Ft/fő

Helyi iskolák múzeumlátogatása csoportosan, pedagógus kíséretével ingyenes.

Minden hónap utolsó szombatján ingyenesen látogatható a kiállítás.
Múzeumpedagógia
A múzeumpedagógiai foglalkozásra érkező csoportoknak előre bejelentkezés szükséges! Információ, egyeztetés: Homokiné Bibor Anna múzeumpedagógus munkatárssal. E-mail: muzeumesmuhely@szorakatenusz.hu, telefon: (06-76) 481-469

Kecskeméti Katona József Múzeum Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjteménye
Nyitvatartás
Május 1. és október 31. között: keddtől szombatig, 10–14 óráig.
November 1-től május 1-ig: előre egyeztetett időpontban. Telefon: (06-76) 329-964
Belépődíjak
Felnőtt: 400 Ft,
Diák/Nyugdíjas: 200 Ft.
2.4. A Múzeum költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
Állandó kiállítások

Megnevezés Helyszín
Nagyurak és vezérek – Híres avar leletek a Kiskunságból Cifrapalota
Képzőművészeti állandó kiállítás Cifrapalota
Játékok: titkok, csodák, örömök Szórakaténusz
A modern művészet forrásvidékén Naiv Gyűjtemény
Két évszázad orvos- és gyógyszerészettörténeti emlékei Bács-Kiskun megyében Orvostörténeti GyűjteményIdőszaki kiállítások, programok

Megnevezés Jelleg Dátum Helyszín
Társasjáték nap Játék ’17. aug. 26. Szórakaténusz
Társasjáték nap Játék ’17. júl. 29. Szórakaténusz
Múzeumok Éjszakája Program, kiállítás, múzeumpedagógiai foglalkozás ’17. jún. 24. Cifrapalota, Szórakaténusz, Naiv Gyűjtemény, Orvostörténeti Gyűjtemény
Az „Arany Homok" kincsei Kamarakiállítás ’17. jún. 20. – ’17. jún. 30. Cifrapalota
Társasjáték nap Játék ’17. jún. 17. Szórakaténusz
„A sárga PIXEL-es út” Program ’17. jún. 17. Szórakaténusz
Békesség nektek! Kiállítás ’17. jún. 9. – ’17. júl. 23. Vigadó Galéria, Budapest, Vigadó tér 2.
„Adjátok vissza a hegyeimet” Program ’17. jún. 4. Cifrapalota
Szóraka tanoda – Mappa-készítés Felnőtt program ’17. jún. 3. Szórakaténusz
A háború pillangói Kiállítás ’17. jún. 1. – ’17. okt. 1. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Budapest, Korona tér 1.
Gyermeknap a Cifrapalotában Gyermekprogram ’17. május. 28. Cifrapalota
„Rend–Bontó–Játéknap” Gyermekprogram ’17. május. 27. Szórakaténusz
Ajaz Giljazov: Imádkozzunk! Könyvbemutató ’17. május. 23. Cifrapalota
Szóraka tanoda – Könyvkötés Felnőtt program ’17. május. 20. Szórakaténusz
Társasjáték nap Játék ’17. május. 20. Szórakaténusz
„Vigyázat, csalok!” Kiállítás ’17. május. 19. – ’17. szept. 30. Dornyay Béla Múzeum, Salgótarján, Múzeum tér 2.
150 éve született Fényes Adolf Megemlékezés, program ’17. május. 18. Kecskemét, Wesselényi utca, majd Cifrapalota
„A sárga PIXEL-es út” Program, előadás ’17. május. 13. Szórakaténusz
A magyar kard Kiállítás ’17. május. 11. – ’17. jún. 26. Cifrapalota
Aprók Tánca – Évadzáró mulatság Családi program ’17. május. 6. Szórakaténusz
XXIII. Kecskeméti Sárkányeresztő Találkozó Program ’17. ápr. 29. Kecskemét, Kápolna-rét
Társasjáték nap Játék ’17. ápr. 29. Szórakaténusz
„A sárga PIXEL-es út” Előadás, videojáték ’17. ápr. 15. Szórakaténusz
Aprók Tánca – Tavaszváró Családi program ’17. ápr. 8. Szórakaténusz
Sárkányépítő workshop Felnőtt program ’17. ápr. 1. Szórakaténusz
Gyűjtőterület és gyűjtőkör kérdései a múzeumok gyűjteménykezelési gyakorlatában Konferencia ’17. márc. 29. – ’17. márc. 30. Cifrapalota, Hotel Három Gúnár (Batthyány u. 1-7.)
Szóraka tanoda – Könyvkötés Felnőtt program ’17. márc. 25. Szórakaténusz
Társasjáték nap Játék ’17. márc. 25. Szórakaténusz
Kincses Kecskemét Kiállítás ’17. márc. 24. – ’17. aug. 20. Cifrapalota
Aprók Tánca – Tavaszváró Családi program ’17. márc. 18. Szórakaténusz
A szabadság katonái Kiállítás ’17. márc. 15. – ’17. márc. 17. Városháza I. emelet 2-es terem, Kecskemét, Kossuth tér 1.
Ünnepi forgatag Program ’17. márc. 15. Cifrapalota
Ünnepi forgatag Program ’17. márc. 15. Cifrapalota
Ünnepi forgatag Gyermekprogram ’17. márc. 15. Szórakaténusz
Ünnepi forgatag Gyermekprogram ’17. márc. 15. Szórakaténusz
„A sárga PIXEL-es út” Program, előadás ’17. márc. 11. Szórakaténusz
Aprók Tánca – Kiszejárás Családi program ’17. márc. 4. Szórakaténusz
Társasjáték nap Játék ’17. febr. 25. Szórakaténusz
Aprók Tánca – Farsangi szokások Családi program ’17. febr. 18. Szórakaténusz
Az erényöv titkos történetei Kiállítás ’17. febr. 14. Cifrapalota
„Leigázottság és a málenkij robot” Konferencia ’17. febr. 11. Városháza, Kecskemét, Kossuth tér 1.
Aprók Tánca – Farsangi szokások Családi program ’17. febr. 4. Szórakaténusz
Társasjáték nap Játék ’17. jan. 28. Szórakaténusz
Aprók Tánca – Újévi köszöntő Családi program ’17. jan. 21. Szórakaténusz
25 éves a SZÖG-ART Kiállítás ’17. jan. 12. – ’17. febr. 28. Cifrapalota
Társasjáték nap Játék ’16. dec. 30. Szórakaténusz
Aprók Tánca – Karácsonyi készülődés Családi program ’16. dec. 17. Szórakaténusz
Márton Áron-kiállítás Kiállítás ’16. dec. 8. – ’16. dec. 15. Cifrapalota
Papucs András: Én is szerettem a mini emberkével játszani Könyvbemutató ’16. dec. 3. Szórakaténusz
Aprók Tánca – Advent Családi program ’16. dec. 3. Szórakaténusz
Karácsonyi Tárlat XV. Kiállítás ’16. nov. 30. – ’16. dec. 20. Vízivárosi Galéria, Budapest, Kapás u. 55.
Téli Tárlat Kiállítás ’16. nov. 26. – ’17. febr. 28. Cifrapalota
Társasjáték nap Játék ’16. nov. 26. Szórakaténusz
Szóraka tanoda – Kaleidoszkóp készítése Felnőtt program ’16. nov. 19. Szórakaténusz
Aprók Tánca – Jeles névnapok Családi program ’16. nov. 19. Szórakaténusz
Örmény nap a Szórakaténuszban Program, kézműves foglalkozás, gyermekkoncert ’16. nov. 5. Szórakaténusz
Aprók Tánca – Márton nap Családi program ’16. nov. 5. Szórakaténusz
Emléktábla-avatás Bánszky Pál tiszteletére Rendezvény ’16. okt. 31. Naiv Gyűjtemény
Társasjáték nap Játék ’16. okt. 29. Szórakaténusz
Aprók Tánca – Kukoricamorzsoló Családi program ’16. okt. 22. Szórakaténusz
„Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.” Kiállítás ’16. okt. 21. – ’16. nov. 20. Cifrapalota
Aprók Tánca – Diószüret Családi program ’16. okt. 8. Szórakaténusz
„A fa fellobbant, a szén szerteszállt…” Kiállítás ’16. szept. 29. – ’17. febr. 25. Érseki Helynökség, Kecskemét, Lestár tér 2.
Múzeumok Őszi Fesztiválja Program ’16. szept. 26. – ’16. nov. 13. Cifrapalota
Társasjáték nap Játék ’16. szept. 24. Szórakaténusz
Szóraka tanoda – Nemez mobiltok készítése Felnőtt program ’16. szept. 24. Szórakaténusz
Aprók Tánca – Itt az ősz Családi program ’16. szept. 17. Szórakaténusz
„Isten, hazánkért térdelünk elődbe...” Kiállítás ’16. szept. 17. – ’16. okt. 23. Szent István templom, Kiskunfélegyháza, Szent István tér 3/a.
Az orosz fémikonok művészete Kiállítás ’16. szept. 16. – ’16. okt. 16. Cifrapalota
Mozaik Múzeumtúra Roadshow Program ’16. szept. 16. Cifrapalota, Szórakaténusz, Orvostörténeti Gyűjtemény
„In honorem Dr. Szabó Géza” Kiállítás ’16. szept. 16. – ’17. febr. 25. Érseki Helynökség, Kecskemét, Lestár tér 2.
„Kiskun Vitézlő Iskola” Program, múzeumpedagógiai foglalkozás ’16. szept. 3. Szórakaténusz
Társasjáték nap Játék ’16. aug. 27. Szórakaténusz
Ericsson SzerCODE Challange 2016 Program, múzeumpedagógiai foglalkozás ’16. júl. 30. Szórakaténusz
Társasjáték nap Játék ’16. júl. 30. Szórakaténusz
Társasjáték nap Játék ’16. júl. 2. Szórakaténusz
Múzeumok Éjszakája Kiállítás, program, múzeumpedagógia ’16. jún. 25. Cifrapalota, Szórakaténusz, Naiv Gyűjtemény, Orvostörténeti Gyűjtemény
„In honorem Dr. Szabó Géza” Kiállítás ’16. jún. 25. – ’16. szept. 10. Orvostörténeti Gyűjtemény
65 éve Kecskeméten Kiállítás ’16. jún. 24. – ’16. júl. 31. Cifrapalota
2.5. A Múzeum kiadványai
Cím Téma Elérhetőség Ár (Ft)
Cumania I. (1972) régészet KKJM könyvtári példány
Cumania II. (1974) néprajz KKJM könyvtári példány
Cumania III. (1975) történet nyomtatott 250,-
Cumania IV. (1976) régészet nyomtatott 250,-
Cumania V. (1978) néprajz nyomtatott 250,-
Cumania VI. (1979) történet KKJM könyvtári példány
Cumania VII. (1982) régészet nyomtatott 250,-
Cumania 8. (1984) vegyes nyomtatott 250,-
Cumania 9. (1986) vegyes nyomtatott 250,-
Cumania 10. (1987) vegyes nyomtatott 250,-
Cumania 11. (1989) vegyes KKJM könyvtári példány
Cumania 12. (1990) vegyes KKJM könyvtári példány
Cumania 13. (1995) vegyes nyomtatott 250,-
Cumania 14. (1997) vegyes nyomtatott 500,-
Cumania 15. (1998) vegyes nyomtatott 700,-
Cumania 16. (1999) vegyes nyomtatott 700,-
Cumania 17. (2001) vegyes nyomtatott 700,-
Cumania 18. (2002) vegyes nyomtatott 700,-
Cumania 19. (2003) vegyes nyomtatott 1.000,-
Cumania 20. (2004) vegyes nyomtatott 1.000,-
Cumania 21. (2005) vegyes nyomtatott 1.000,-
Cumania 22. (2006) vegyes letölthető (.pdf) ingyenes
Cumania 23. (2007) vegyes nyomtatott,     ->
letölthető        ->
1.000,-
ingyenes
Cumania 24. (2009) vegyes nyomtatott,
letölthető
1.000,-
ingyenes
Cumania 25. (2010) vegyes nyomtatott,
letölthető,
online változat
1.000,-
ingyenes
Cumania 26. (2013) vegyes nyomtatott,
letölthető,
online változat
3.000,-
ingyenes
Cumania 27. (2016) vegyes nyomtatott,
online változat
3.000,-
ingyenes
Múzeumőr
(2003. május 15. – 2011 tél) 25 szám
vegyes letölthető ingyenes
A „Barbaricum” ösvényein
A 2005-ben Kecskeméten tartott tudományos konferencia előadásai
régészet nyomtatott 3.000,-
„In terra quondam Avarorum”
Ünnepi tanulmányok H. Tóth Elvira 80. születésnapjára
régészet nyomtatott 3.500,-
Településtörténeti kutatások
Solt–Tételhegy, Kiskunfélegyháza, Amler-bánya
régészet letölthető,
online változat
ingyenes
Kunbábony. Das Grab eines Awarenkhagans régészet nyomtatott 2.500,-
Rácok és vlahok a hódoltság kori Észak-Bácskában régészet nyomtatott 2.500,-
Tárgyak, jelek, virágok
Tanulmányok Bács-Kiskun megye népművészetéről
néprajz nyomtatott 1.500,-
Néprajzi gyűjtések a Duna–Tisza közén néprajz nyomtatott 1.200,-
Az „Aranykor” után. Egy elfelejtett polgármester: Sándor István néprajz–történet nyomtatott 1.500,-
Múzeumi kutatások 13. (2008–2009) néprajz nyomtatott 1.000,-
Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 11–12. (2006–2007) néprajz nyomtatott 1.000,-
Múzeumi kutatások 1998 néprajz nyomtatott 500,-
Múzeumi kutatások 1997 néprajz nyomtatott 500,-
Múzeumi kutatások 1995–1996 néprajz nyomtatott 500,-
Kecskemét is kiállítja… történet nyomtatott 800,-
Tizenkét hónap történet nyomtatott 500,-
Gáspár András honvéd tábornok történet nyomtatott 1.000,-
Szabó Pál: Életutam történet nyomtatott 800,-
Szabó Kálmán válogatott írásai történet nyomtatott 300,-
Halmok és havasok néprajz KKJM könyvtári példány
Lapádi vendégség
Néprajzi tanulmányok Magyarlapádról és környékéről
néprajz nyomtatott 1.000,-
Avar vezér sírja Petőfiszállás határában régészet letölthető,
online változat
ingyenes
A balotaszállási honfoglalás kori női sír régészet letölthető,
online változat
ingyenes
A hetényegyházi római denárlelet régészet letölthető,
online változat
ingyenes
Kada Elek ásatta egykoron régészet nyomtatott 800,-
Katona József történet nyomtatott 100,-
Bátya népzenéje néprajz nyomtatott 300,-
Bene, Lajos és Mizse történet nyomtatott 1.000,-
Solymos Ede bibliográfiája néprajz nyomtatott 120,-
Dunáninnen–Tiszáninnen. A Duna–Tisza közén élő népcsoportok hagyományait számba vevő nemzetközi tudományos konferencia (1993) előadásai néprajz nyomtatott 300,-
Hazatérnek… 1914–2014 történet nyomtatott 4.990,-
Megtizedelt évek. Az első világháború kitörésének centenáriumi évében rendezett kecskeméti konferencia tanulmányai történet nyomtatott 1.000,-
Kecskemét anno… Képek a régi Kecskemétről történeti, fotóalbum nyomtatott 2.500,-
Képlapok, képes levelezőlapok helytörténet, művészettörténet nyomtatott 10–100,-
Kecskeméti könyvjelzők helytörténet nyomtatott 15,-
II. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále művészettörténet nyomatott 2.000,-
III. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále művészettörténet nyomatott 1.000,-
IV. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále művészettörténet nyomatott 1.000,-
V. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále művészettörténet nyomatott 2.000,-
VI. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále művészettörténet nyomatott 1.000,-
VII. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále művészettörténet nyomatott 1.000,-
VIII. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále művészettörténet nyomatott 1.000,-
Kunbábony (leporelló) régészet nyomtatott 50,-
„Csavargó”. Mednyánszky László élete és művészete művészettörténet nyomtatott 1.700,-
Simon Balázs (kismonográfia) művészettörténet nyomtatott 300,-
Szűcs József (kismonográfia) művészettörténet nyomtatott 1.200,-
Szőnyi művek újra itthon (katalógus) művészettörténet nyomtatott 1.000,-
„Végzet”. Farkas István élete és művészete művészettörténet nyomtatott 800,-
Kalmárné Horóczy Margit művészettörténet nyomtatott 70,-
Bene Géza művészettörténet nyomtatott 70,-
A Kecskeméti művésztelep első korszaka (1909–1919) (katalógus) művészettörténet nyomtatott 700,-
A Kecskeméti művésztelep első korszaka (múzeumpedagógiai munkafüzet) művészettörténet nyomtatott 400,-
Kecskeméti művésztelep második korszaka (1920–1944) (katalógus) művészettörténet nyomtatott 600,-
Kortárs magyar zománcművészet művészettörténet nyomtatott 700,-
Az Aranykor polgármestere. Kada Elek és Kecskemét (katalógus) történet, régészet, művészettörténet nyomtatott 800,-
Tóth Menyhért művészettörténet nyomtatott 3.000,-
Kecskemét és a magyar zsidó képzőművészet a 20. század első felében művészettörténet nyomtatott 3.000,-
Nagyurak és vezérek. Híres avar leletek a Kiskunságból (kiállításvezető füzet) régészet nyomtatott 500,-
Így! Most már lőhetnek… Köszönöm!
Mednyánszky László, Farkas István és Nagy István az I. világháborúban
művészettörténet nyomtatott 500,-
Eltűnő Núbia
Válogatás Lantai-Csont Gergely szudáni fotóiból
képes katalógus nyomtatott 300,-
Cifrapalota
Egy szecessziós épület története és mai élete
művészettörténet nyomtatott 3.990,-
A Szórakaténusz naplójából (1981–2000) intézménytörténet nyomtatott 500,-
Fából faragott betlehemek Selmecbányáról néprajz nyomtatott 500,-
Székelyvarsági játékvilág néprajz nyomtatott 500,-
Grabowieczkÿ Leon Művészi Magyar Játékműhelye Budapest iparművészeti katalógus nyomtatott 1.800,-
Antoni Rozi – Nádas László. Ipari formatervező művészek iparművészeti katalógus nyomtatott 1.800,-
A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely táblás társasjátékainak gyűjteménye iparművészeti katalógus nyomatott 1.800,-
A Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely Gyűjteménye játéktörténet nyomtatott 2.400,-
Játékok: titkok, csodák, örömök kiállításvezető nyomtatott 150,-
Sors és Játék. Táblás társasjátékok kiállítása (játékos kiállításvezető) kiállításvezető nyomtatott 330,-
Makett kivágó – Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szórakaténusz Játékmúzeuma és Műhelye papírjáték nyomtatott 1.000,-
Nemezjátékok műhelymunka – játék nyomtatott 150,-
Ős-öreg fenyő kiállításvezető nyomtatott 30,-
Játékkártyák Magyarországon iparművészeti katalógus nyomtatott 120,-
Ördöglakat leírás játék nyomtatott 15,-
Vigyázat, csalok! színháztörténet nyomtatott 40,-
A gyermek a magyar néphagyományban néprajz nyomtatott 80,-
Fiúk játéka, a játékkatona iparművészet nyomtatott 450,-
Apróka. Dalos és színező könyvecske népi gyermekjátékok nyomtatott 200,-
Tájak, korok, múzeumok (Naiv Gyűjtemény) intézménytörténet nyomtatott 100,-
Tájak, korok, múzeumok (Orvostörténeti Gyűjt.) intézménytörténet nyomtatott 100,-
Bán Magdolna művészettörténet nyomtatott 300,-
Borosné Endresz Teréz művészettörténet nyomtatott 300,-
Győri Elek világa művészettörténet nyomtatott 300,-
Győri II. (képes album) művészettörténet nyomtatott 200,-
Őrsi Imre művészettörténet nyomtatott 300,-
Süli András művészettörténet nyomtatott 300,-
2.6. Hirdetmények, közlemények

2017. február 6.


Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése során a 2011–2014. közötti éveket vizsgálta, mikor a múzeumi rendszer országos szintű, többlépcsős átalakuláson ment keresztül. A nyilvános jelentések szerint, mind a 19 megyei hatókörű városi múzeum működése esetében hasonló, főként az átállások eredményeként fellépő hiányosságokat tárt fel. A Kecskeméti Katona József Múzeum az ÁSZ által erre az időszakra meghatározott hiányosságok jó részét, a 2015–16-os évek során már pótolta. Az ÁSZ által jelzett, még elkészítésre váró szabályzat-módosítások, a 2017-es év első félévében elkészülnek.

Az ellenőrzött időszakban a Kecskeméti Katona József Múzeum gazdálkodásában és gyűjteményében károkozás semmilyen formában nem történt, a múzeum és gyűjteményei gyarapodtak, programkínálata jelentősen szélesedett. A Kecskeméti Katona József Múzeum ezen időszakra vonatkozó éves szakmai és gazdasági beszámolóit a fenntartók, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, a Megyei Intézményfenntartó Központ, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város elfogadták. Emellett a múzeum és munkatársai munkáját a vizsgált időszakban lefolytatott szakfelügyeleti vizsgálatok, a szakmai felügyeletet ellátó minisztérium és elsősorban a múzeumlátogatók minden évben elismeréssel illették.


A Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatósága
2.7. A Múzeum pályázatai
A Kecskeméti Katona József Múzeum pályázatai a központi weblap Pályázatok menüpontja, valamint a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely weblapjának Pályázatok menüpontja alatt elérhetők.
2.8. Belső vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése során a 2011–2014. közötti éveket vizsgálta. A Kecskeméti Katona József Múzeumra vonatkozó, 2016-ban végzett ellenőrzésről készült Jelentés az ÁSZ weboldalán megtekinthető.