Pályázat száma: 2388/0069/10

Szakmai beszámoló

A Múzeumőr című folyóirat 2010. évi tartalomjegyzéke

2010. március 15.
(régészeti szám)

Termés rovat:

A 2009-ben folyó régészeti feltárásokról
Somogyvári Ágnes: A nemesnádudvari lelőhely ismertetése
Székely György: Rézkori temető feltárása Nemesnádudvaron
Mészáros Mónika: Szarmata telep Dusnokon
Rosta Szabolcs: Középkori utak a Homokhátságon
Wicker Erika: Bronzlelet Lajosmizsén

 

Visszatekintés rovat:

Somogyvári Ágnes: A régészeti osztály kutatásai
Szentpéteri József: A négyéves solti ásatási program
Székelyné Kőrösi Ilona: Történeti–néprajzi kutatások Solton

 

Évforduló rovat:

Székelyné Kőrösi Ilona: A Katona József Múzeum megalapítása

 

Gyűjtemény, gyűjtés rovat:

Székely György: Egy bronzkori agyagkocsi Nemesnádudvarról (kultikus tárgy)
Hajdrik Gabriella – Vida Ágnes: A Katona József Múzeum régészeti gyűjteménye

 

Könyvajánló rovat:

Takács Miklós: Archaeologika Cumanica 2. kötet ismertetése

 

Hírek rovat:

Négy megye régészeinek közös siófoki kiállítása
Konferencia a Solt–Tételhegy ásatásairól

 

2010. június 15.
(a megyebeli néprajzkutatók által végzett erdélyi kutatások
20. évfordulója alkalmából összeállított tematikus szám)

 

Termés rovat:

Bereznai Zsuzsanna: Magyar–román kölcsönhatások Ozsdola népi táplálkozásában
Bánkiné Molnár Erzsébet: Adatok a Kővár-vidék néprajzához
Pozsony Ferenc: Népszokások kutatása az erdélyi szászok körében
Zepeczaner Jenő: Népszokások kutatása Udvarhelyszék vármegyében
Székelyné Kőrösi Ilona: Társadalomnéprajzi kutatások Székelyvarságon

 

Évforduló rovat:

Bárth János erdélyi történeti–néprajzi kutatásainak 20 éve

 

Honismeret rovat:

Merinu Éva: Erdélyi román ortodox monostorok élete napjainkban
Romsics Imre: Varsági népi ételek

 

Gyűjtemény, gyűjtés rovat:

Merinu Éva: Erdélyi bokályok a Katona József Múzeum néprajzi gyűjteményében

 

Könyvismertetés rovat:

A Cumania 24. kötete (2009)

 

 

2010. szeptember 15.
(nemzetiségi szám; a 2009. évi 3. nemzetiségi szám tematikus folytatása)

 

Termés rovat:

Székelyné Kőrösi Ilona: Néprajzi gyűjtések a kecskeméti cigányság körében
Schőn Mária: A hajósi Bussen-hegyi Szűzanya a néphagyományban
Kothencz Kelemen: A hercegszántói sokacok vallásváltása
Merk Zsuzsa: Csátalja nemzetiségei (székely, sváb)

 

Gyűjtemény, gyűjtés rovat:

Kothencz Kelemen: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kiállítóhelye, a hajósi Érseki kastélyban (új állandó kiállítás: barokk főúri életforma, hajósi búcsú, a baja-hajósi borvidék borkultúrája)
Mándics Mihály: A csávolyi falumúzeum
Wicker Erika: A császártöltési Sváb Tájház

 

Kitekintés rovat:

Havassy Péter: A gyulai Német Nemzetiségi Gyűjtemény
Krupa András: A békéscsabai Szlovák Tájház

 

Honismeret rovat:

Bereznai Zsuzsanna: Schőn Mária, a hajósi néprajzi gyűjtő 25 éves munkássága

 

Könyvismertetés rovat:

Bereznai Zsuzsanna: Tanulmánykötet a dusnoki ráchorvátokról

 

 

2010. december 15.
(történeti–néprajzi szám)

 

Termés rovat:

Bánkiné Molnár Erzsébet: Mindennapok történetének kutatása a Jászkun Kerületben
Székelyné Kőrösi Ilona: Művelődéstörténeti érdekességek a XIX–XX. század fordulóján (Kecskemét)
Merk Zsuzsa: Művelődéstörténeti érdekességek a XIX–XX. század fordulóján (Baja)
Kothencz Kelemen: Egy sükösdi kovácsmester munkái és kapcsolatrendszere

 

Gyűjtemény, gyűjtés rovat:

Kalmár Ágnes: Játékbútorok a Szórakaténusz Játékmúzeum gyűjteményében
Romsics Imre: A kalocsai Visky Károly Múzeum néprajzi gyűjteménye

 

Könyvismertetés rovat:

Knézy Lehel: Baja a forradalom és a szerb megszállás idején (1919–1921)

 

Kitekintés rovat:

Bódán Zsolt: A gyulai Vármúzeum történeti gyűjteménye
 

Szakmai beszámoló

Pályázati azonosító: 2388/0069/10
Pályázati cél: A Múzeumőr című periodika VIII. évfolyam 1-4. számának megjelentetése
A Pályázaton elnyert összeg: 300 000 Ft vissza nem térítendő támogatás


Tisztelt Kuratórium!

A pályázati összeg segítségével a folyóirat 2010. évi 1-4. száma megjelent.
A folyóirat fekete-fehér belív + színes borítóval készült, azonban anyagának teljes terjedelmében színes változata az interneten is elérhető az érdeklődők számára.
Az elnyert összeget a nyomdai költségekre fordítottuk. (Szerzői, szerkesztői honoráriumot nem tudunk fizetni.)
A támogatásnak köszönhetően a 2010. évi 1. és a 3. számot 40 oldallal, a 2. és a 4. számot 36 oldallal tudtuk megjelentetni.
Az 1-3. szám 350, a 4. szám 300 példányban jelent meg.

A pályázati feltételeket maradéktalanul teljesítettük.
1. Minden számból elküldtünk egy-egy példányt a 14 országos gyűjtőkörű múzeum könyvtárai számára valamint a megyei múzeumigazgatóságok könyvtárainak, mind a 19 megyébe.
2. Valamennyi számból elküldtük a Könyvtárellátó részére ismertetési célra és közkönyvtári felhasználásra az előírt 67 darabot.

A szakmai beszámolóhoz mellékelem az Önök támogatásával megjelent folyóirat negyedévenkénti egy-egy példányát.
A folyóirat közel 100 előfizetővel rendelkezik, emellett a Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet múzeumaiban árusítjuk, továbbá az interneten is olvasható. (A Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet honlapján belül a kecskeméti Katona József Múzeum kiadványai címszó alatt.)
Folyóiratunk fő célcsoportja a Bács-Kiskun megyei múzeumbarát, múzeumlátogató nagyközönség, a helyi múzeumbaráti körök tagjai valamint a megyénkből elszármazott, érdeklődő közönség. A folyóiratban megjelent írások a tudományos ismeretterjesztést szolgálják: az egyes szaktudományos témákat a nagyközönség számára is érthető megfogalmazásban, megfelelő szemléltetéssel közöljük.
 

A 2010. évi 1-4. szám tartalomjegyzéke

2010. 1. szám (régészeti tematikus szám)
Somogyvári Ágnes: Régészeti kutatások egykor, ma… és holnap?
Szentpéteri József: A solti Tételhegy története az őskortól napjainkig
Rosta Szabolcs: A Kiskunság középkori úthálózata
V. Székely György: Rézkori temető a petrezselyemföldön
Mészáros Mónika: Egy késő szarmata-hunkori település és temető feltárása Dusnok határában
Somogyvári Ágnes: Amiről a kutak mesélnek
Wicker Erika: Trezor a földben
Balázs Réka–Kustár Rozália: Halmok a Duna–Tisza közén
Takács Miklós: Miben és hogyan laktak a honfoglaló magyarok
Hajdrik Gabriella–Vida Ágnes: Polcok árnyékában (gyűjteményismertető)
V. Székely György: Amikor az istenek is szekéren utaztak (kultikus tárgy)
Hírek

2010. 2. szám (erdélyi tematikus szám – 20 éve kutatjuk az erdélyi tájakat)
Bereznai Zsuzsanna: Történeti–néprajzi kutatásaink Erdélyben (1990–2010)
Kothencz Kelemen: Lapádi „vendégség”
Gyöngyössy Orsolya: Megmártózás a székely népéletben
Bárth János erdélyi fotói
Bánkiné Molnár Erzsébet: Adalékok a Kővár-vidék néprajzához
Romsics Imre: A székelyvarsági székelyek táplálkozásának legfőbb nyersanyaga, a gabona és a burgonya
Merini Éva: Egy szilágysági cselédlány cselédévei
Kriskóné Dávid Mária: Kalotaszegi népművészeti hagyaték a kecskeméti Népi Iparművészeti Múzeumban
Merinu Éva: Erdélyi bokályok a Katona József Múzeumban
Évfordulóink
Könyvajánló
Hírek

2010. 3. szám (nemzetiségi tematikus szám)
Bereznai Zsuzsanna–Schőn Mária: A közösség ereje – a szomszédság a hajósi sváboknál
Szászi Johanna: Inci néni, a kiskőrösi szlovák sütőasszony
Knipl István–Tánczos-Szabó Ágota: Volksbund-szervezetek Bács-Kiskun megyében
Merkovicsné Hartai Gabriella: Málenkíj robot – bácsalmási svábok jóvátételi közmunkán a Szovjetunióban
Kiss Nimród László: Császártöltés mezőgazdaságának és társadalmának „útja a szocializmusba) (németek)
Sáfár Violetta Zsófia: Nemesnádudvari pincék, népi hagyományok (németek)
Ando György: A Békéscsabai Szlovák Tájház
Kiri Edit: A deszki szerb helytörténeti gyűjtemény
Röckl Éva: A csátaljai német nemzetiségi helytörténeti gyűjtemény
Merinu Éva: Mórágyi tálak a Katona József Múzeum néprajzi gyűjteményében
Könyvismertetés
Hírek – programajánló

2010. 4. szám (történeti tematikus szám)
Bánszky Pál: Cigány alkotóművészek Magyarországon
Bánkiné Molnár Erzsébet: Ki az úr a háznál? Asszonyok a 18. századi Jászkunságban
Bagi Gábor: Egy legenda nyomában
Székely Gábor: Az egyházi anyakönyvek mint történeti források
Kovács Anna: Mikszáth Horpácson (Az író halálának 100. évfordulójára)
Gyergyádesz László: 100 éves a Kecskeméti Művésztelep
Székelyné Kőrösi Ilona: Múzeumi évfordulóink
Vas Miklósné Kircz Olga: Földrengés Kecskeméten
Borka Elly: Hagyományok vonzásában (Dr. Kresz Mária Fazekasközpont)
Könyvajánló
Hírek